Projekto pavadinimas: „Pakartotinai naudojamo tekstilės produkto (drabužio) ekologinio pėdsako skaičiavimo sistemos prototipas“
Projekto kodas: Nr. 01.2.1-MITA-T-852-02-0269

Projekto trukmė: 2021 m. birželio 15 diena – 2022 m. rugsėjo 15 diena.
Bendra projekto vertė: 33225,91 Eur
Projekto vykdytojas: MB Noselfish
Projekto aprašymas:

NOSELFISH MB inicijuoja projektą, kuriuo siekia sukurti pakartotinai naudojamo tekstilės produkto (drabužio) ekologinio pėdsako skaičiavimo sistemos prototipą (atliekant MTEP veiklų 2-6 etapus). Projektu siekiama prisidėti prie AKTUALIŲ mados pramonės sukeltų problemų sprendimo (mados pramonė išmeta 10 proc. visos žmonijos išmetamo anglies dioksido, yra antra pagal dydį vandens tiekimo vartotoja pasaulyje ir teršianti vandenynus mikro plastiku bei kt.). Rinkos ekspertai vertina, kad naudotų drabužių perpardavimas – ne tik ženkliai augantis sektorius (prognozuoja, kad jau 2029 metais naudotų drabužių perpardavimo rinka aplenks greitosios mados rinką), bet ir efektyviausias mados atliekų krizės sprendimo būdas (95 proc. drabužių išmetamų su buitinėmis atliekamos gali būti perparduodami ir pakartotinai dėvimi). Kasmet į aplinką patenka daugiau kaip 35Gt anglies dioksido – CO2. Šis CO2 kiekis keičia klimatą, darydamas jį vis ekstremalesnį,  įtakoja ekosistemų nykimą, gyvenamosios aplinkos kokybės prastėjimą ir kt. Būvio ciklo vertinimo metodika bei jos taikymas yra svarbus įrankis aplinkosauginiam procesų vertinimui. Jis atliekamas, remiantis ISO 14040:2007 standartu, bei leidžia įvertinti analizuojamo proceso poveikį aplinkai išreikštą per  CO2 ekvivalentą. Projektu vystomos pakartotinai naudojamo tekstilės produkto (drabužio) ekologinio pėdsako skaičiavimo sistemos naujumą pagrindžia ir iš kitų rinkoje esančių ekologinio pėdsako skaičiavimo sprendimų išskiria šie PAGRINDINIAI ASPEKTAI: 1. Įvairių procesų ir produktų būvio ciklų poveikis aplinkai yra testuojamas įvairiais įrankiais – Tvaraus proceso indekso metodas, Produkto gyvavimo ciklo vertinimo metodas, Mobilumo ekologinis pėdsakas, Elektros energijos gamybos ekologinis pėdsakas, Maisto produktų ekologinis pėdsakas (Ekologinio pėdsako skaičiavimo metodika. Kęstutis Biekša Lietuvos Energetikos Institutas, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (1/1/2014), kiti autoriai:  Narodoslawsky, M., Krotscheck, C., 2000, Radzevičius, J. (2011),  Rees, W.E. (2000), Wackernagel, M., et al. (2002), Wackernagel, M., Silverstein, J. (2000), Stoglehner, G ir kt. TAČIAU nagrinėjant mokslinę literatūrą, specializuotos skaičiavimo metodikos antrinio/tretinio drabužio panaudojimui, vertinant per CO2 pėdsaką – nebuvo rasta. 2. Rinkoje galima rasti sprendimų, kurie vertina žmogaus ekologinį pėdsaką, pagal jo pirkimo įpročius ir vartojimo elgseną. Tačiau, nepavyko rasti sistemos, kuri leistų apskaičiuoti vieno pakartotinai naudojamo tekstilės produkto (drabužio) ekologinį pėdsaką, įvertinant jo perpardavimo/antrinio naudojimo aspektą. Projektu sprendžiama PROBLEMA – nėra ekologinio pėdsako skaičiavimo sistemos,  kuri galėtų įvertinti perparduodamo, antrinio/tretinio naudojimo drabužio ekologinį pėdsaką. Tokios sistemos sukūrimas reikalauja naujų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų, kurias ir numatoma atlikti šiuo projektu.

PROJEKTO TIKSLAS – skatinti atžalinės įmonės NOSELFISH veiklą, plėtojant inovatyvią, pakartotinai naudojamo tekstilės produkto (drabužio) ekologinio pėdsako skaičiavimo sistemą, atliekant MTEP veiklų 2-6 etapus. Projekto tikslui pasiekti suformuluotas UŽDAVINYS – sukurti inovatyvios apkartotinai naudojamo tekstilės produkto (drabužio) ekologinio pėdsako skaičiavimo sistemos prototipą. Projekto uždaviniui įgyvendinti numatoma PROJEKTO VEIKLA – prototipo (bandomosios versijos) kūrimas, vykdant MTEP veiklų 2-6 etapus. Projekto veiklos rezultatas – sukurtas sistemos prototipas (1 vnt.). Atliekant šią veiklą, įgyvendinamos detalizuotos projekto poveiklės: 1.1.1. Žinių taikymo koncepcijos formulavimas; 1.1.2. Suformuluotos koncepcijos įgyvendinamumo įrodymas / patvirtinimas; 1.1.3. Ekologinio pėdsako skaičiavimo sistemos maketo (modelio) / projekto kūrimas ir testavimas; 1.1.4. Ekologinio pėdsako skaičiavimo sistemos maketo (modelio) / projekto patikrinimas imituojant realias sąlygas. 1.1.5. Prototipo bandomosios versijos kūrimas.
Siekiamas PROJEKTO REZULTATAS – prototipas (1 vnt.). Planuojama projekto įgyvendinimo TRUKMĖ – 1 (vienerių) metų laikotarpis.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“.